Algemene voorwaarden salon Meer dan Mooi.

 

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, online via onze website, via onze facebook pagina of schriftelijk gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.

 

2. Inspanningen nagelstudio

De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag  voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

 

4. Betaling

De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangs datum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant op per pin te voldoen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt  volgens de richtlijnen in de Wet Persoonsgegevens.

 

6. Geheimhouding

De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn-gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelstudio is niet aansprakelijk oor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio. Tevens is de Nagelstyliste niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijv. allergie of andere pathologie van welke aard dan ook).Een behandeling in de salon is op eigen risico.

 

.8. Garantie

De nagelstudio geeft de cliënt 1 week ( 7 dagen ) garantie op de behandeling en de producten Deze garantie vervalt indien:

  •  De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

  •  De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewekt.

  •  De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

  •  De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruik voor het onderhouden van de kunstnagels.

  •  De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder en op www.salonmeerdanmooi.nl , niet heeft opgevolgd.

  •  De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.

  •  De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

9. Beschadiging en diefstal

De nagelstudio heeft het recht van de cliënten een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur, of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio en behandelende styliste. De nagelstudio moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

11. Nail art

Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio.  Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden bij de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

12.Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de nagelstudio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijk waarschuwingen onbehoorlijk gedag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon  te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel  te Groningen. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van  toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Salon Meer dan mooi en abonneer je nu voor de nieuwsbrief! klik hier om je in te schrijven 

Adres:

Salon Meer dan mooi

Alexander Dubcekweg 161

9403 ZH Assen

Mobiel: 0623971285

salonmeerdanmooi@gmail.com

Service:

Voorwaarden salon

Voorwaarden webshop

Betalen

Afhalen

Privacy

Contact

Corona 

 

Volg de salon op social media

  • Grey Pinterest Icon

© 2023 by PURE. Proudly created with Wix.com